Your Cart
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 ЛЕВА
  • АКО ПОРЪЧАШ ДНЕС , НАЙ - КЪСНО УТРЕ ПРИ КУРИЕРА!

Политика за поверителност


Настоящата политика е в сила от 21.04.2022 г. Администраторът може да промени политиката в бъдеще. Всеки път той ще поставя информация за такава промяна на уебсайта. С всяка промяна ще се появи нова версия на политиката с нова дата.

Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се  събират от потребителите на уебсайта www.tudors.bg. Сайтът е собственост на „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (TUDORS BULGARIA Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“  № 63, вписано в Търговския регистър на към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204061853. Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как собственикът на www.tudors.bg третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка чувствителна информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е: име, адрес, телефонен номер, пароли за достъп, IP адрес и др. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани със самоличността Ви, не се считат за лични данни.


ЗАКОНОВА РАМКА

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Считано от 25.05.2018 г., същият се прилага и в България. Регламентът съдържа редица изисквания за държавите-членки на ЕС и дава указания да информираме потребителите си за това какви лични данни използваме, как ги използваме, възможността за изтриване на данни, като задължително преди събирането им е необходимо да вземем Вашето съгласие, което имате право да оттеглите във всеки един момент. Изрично всеки администратор на лични данни посочва всички трети лица, с които обменя личните данни на своите потребители. 

 
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от:

 „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (TUDORS BULGARIA Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“  № 63, вписано в Търговския регистър на към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204061853, в качеството на администратор на лични данни.


НАДЗОРЕН ОРГАН - КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД), с адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, данни за контакт – тел.: 02/915 35 18; уебсайт: www.cpdp.bg; e-mail: kzld@cpdp.bg

Всеки Клиент има право по всяко време да:

а) подаване на жалба до КЗЛД;

б) прехвърляне на Лични Данни, които са предоставени на администратора и които се обработват по автоматизиран начин, обработката се основава на съгласие или въз основа на договор, например на друг администратор;

в) достъп до личните данни, съхранявани от администратора (включително например получаване на информация, кои личните данни се обработват);

г) искане за коригиране и ограничаване на обработката;

д) да оттегли всяко съгласие, дадено на администратора по всяко време, но оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му;

е) възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, извършено с цел реализиране на легитимните интереси на администратора или трета страна (ако няма други валидни, легитимни основания за обработка, отменящи интересите на Клиента). Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, клиентът има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него за целите на такъв маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг - в този случай личните данни вече не могат да бъдат обработвани за такива цели.  
 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Данни на Клиента се събират и обработватм във връзка с използването на електронния магазин www.tudors.bg и сключване на договор за сделка от разстояние, в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно Защитата на физическите лица във връзка с обработването на Лични Данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1), (наричан също: "ОРЗД") и други приложими правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на Личните Данни.


ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

С цел представяне на общи реклами, оферти промоции или отстъпки, предназначени за всички клиенти, по начин, съобразен с интересите на даден клиент, администраторът може да се запознае с предпочитанията на клиента, например като анализира колко често клиентът посещава интернет магазина и дали и какви продукти купува.  Това позволява на администратора да разбере по-добре очакванията на клиента и да се адаптира към неговите нужди, без обаче да влияе значително на неговите решения.  Благодарение на това, че администраторът използва съвременни технологии, гореспоменатите дейности често се извършват от системата по автоматизиран начин, благодарение на който изпратеното съдържание ще бъде най-актуално и клиентът ще може бързо да се запознае с него.

Администраторът може също така да обработва информация, свързана с предпочитанията на клиента, която понякога може да има характер на лични данни и е била предоставена на администратора доброволно от клиента чрез функциите на интернет магазина, включително с цел ограничаване на представените продукти или промоции до определен размер или до определени категории.ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за целите на нормалното функциониране на уебсайта, получаването и изпращането на поръчки, осъществяване на контакт с клиента, изпълнението на договора за сделка от разстояние, счетоводни и други сходни цели, които са изцяло свързани с функционалностите и услугите предоставяни от уебсайта и онлайн магазина на ТУДОРС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

 

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване;

- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните;

- личните данни не се използват за профилиране;

- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


КЪДЕ И КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът, като взема предвид състоянието на техническите познания, разходите за изпълнение, както и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и риска от нарушаване на правата и свободите на физическите лица с различна вероятност за възникване и тежест на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработваните лични данни, подходящи за заплахите и категориите данни обхванати от защитата и по-специално защитава данните срещу тяхното разкриване на неупълномощени лица, премахване от неупълномощено лице, обработка в нарушение на приложимите разпоредби и промяна, загуба, повреда или унищожаване. Предоставянето на информация за техническите и организационни мерки, прилагани за осигуряване на защитата на обработката навън, може да отслаби тяхната ефективност, като по този начин заплашва правилната защита на личните данни.

Администраторът предоставя например следните технически мерки за предотвратяване на придобиването и модификацията на лични данни, изпратени по електронен път от неупълномощени лица:

а) защита на набора от данни срещу неоторизиран достъп;

б) криптиране на данни, използвани за упълномощаване на лице, използващо функционалността на интернет магазина;

г) достъп до профила само след предоставяне на индивидуално потребителско име и парола.  
 
 
КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта. По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание. Вашите лични данни се съхраняват на сървъри и/или други подходящи устройства, собственост на ТУДОРС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.


II. БИСКВИТКИ

КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ?

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.


ЗАКОНОВА РАМКА

На 25.05.2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност. 
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.
Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с "ок" за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани. 
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.


ОТКАЗ ОТ ЗАПАЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.