Your Cart
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 ЛЕВА
  • АКО ПОРЪЧАШ ДНЕС , НАЙ - КЪСНО УТРЕ ПРИ КУРИЕРА!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящият Документ урежда общите условия или условията на ползване на уеб платформата tudors.bg, управлявана и собственост на „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (TUDORS BULGARIA Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“  № 63, вписано в Търговския регистър на към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204061853.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

 

1.1. Купувач – всяко физическо лице на или над 18 годишна възраст, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава потребителски акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

 

1.2 Продавач – „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, наричано за краткост ТУДОРС.

 

1.3. Сайт – онлайн магазин, на следния уеб адрес tudors.bg и неговите поддомейни, ако има такива.

 

1.4. Платформата – Сайта, на който се помещава онлайн магазинът на „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

 

1.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от ТУДОРС (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ТУДОРС и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

 

1.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

 

1.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

 

1.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

 

1.9. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува.

 

1.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача.

 

1.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ТУДОРС и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ТУДОРС, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

 

1.12. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

 

1.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ТУДОРС или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

 

1.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

1.15. Съдържание

 

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

 

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

 

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ТУДОРС на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

 

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

 

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

 

• данни относно Продавача.

 

1.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 

1.17. Трансакция – действието от страна на ТУДОРС по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

 

1.18. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

 

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. Общите условия на ТУДОРС обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

 

2.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването й;

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

 

2.3. ТУДОРС си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна нище ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

 

2.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

2.5. ТУДОРС полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ТУДОРС уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

 

2.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ТУДОРС се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

 

2.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

 

3. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

 

3.1. Как можете да заплатите поръчката си?

 

-        С наложен платеж- В този случай заплащате на куриера при получаване на пратката.

-        Онлайн – посредвом Виртуален ПОС Терминал– логическо устройство, дефинирано в картовата система на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Интернет сайт на ТУДОРС.

 

* В случай че Клиентът избере плащане с наложен платеж, Купувачът е задължен да извърши плащането при получаване на пратката

* При онлайн плащането с карта се изисква да Купувачът да въведете 3D парола за безопасност, която можете да получите от обслужващата Ви банка.

 

 

3.2. В случай на избиране на опцията за плащане чрез Виртуален ПОС Терминал, ТУДОРС не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, които са начислени на Купувача, във връзка с извършената трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата, когато става въпрос за валутни разплащания. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Можете да направите справка при обслужващата Ви банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания.

 

3.3. Продавачът има право да анулира направената Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането, когато сумата по паричната трансакция, не постъпи по банковата сметка на Продавача по независещи от него причини, както и когато от банката, издала картата на Клиента не може да бъде извършено плащане чрез Виртуалния ПОС Терминал на Продавача, независимо от причината. В този случай, Клиентът има право да избере друг метод на плащане.

 

3.4. В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати чрез предварително заплащане на стоката с Виртуален ПОС Терминал, представител на ТУДОРС може да се свърже с него, за да напомни за плащането, включително, да изпрати съобщение на посочения от потребителя имейл адрес.

 

3.5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 

-        Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

-        Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, предоставена от Клиента.

 

3.4. Възстановяване на суми при покупка на промоционални или намалени стоки/продукти имат всички Купувачи, като същите следва да съобразят следното:

- При покупка на промоционални продукти в комплект, с намалена обща цена, при връщане само на един или повече продукти от промоционалния комплект, подлежи на възстановяване сумата представляваща разликата от реводната цена, намалена с промоционалната цена, освен в случаите когато се връщат всички продукти/стоки, представляващи пълния състав от промоционалния комплект. В случай, че редовната цена на върнатите артикули надхвърли промоционалните им стойност, ТУДОРС не дължи възстановяване на заплатената от Купувача сума.

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

4.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

5. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

5.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ТУДОРС.

 

5.2. ТУДОРС има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

 

5.3. Нищо в сключения между ТУДОРС и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ТУДОРС последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ТУДОРС върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ТУДОРС.

 

5.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

 

5.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ТУДОРС за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ТУДОРС и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ТУДОРС, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

 

5.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ТУДОРС няма да се счита за съгласие от страна на ТУДОРС да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ТУДОРС.

 

5.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ТУДОРС.

 

6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

6.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ТУДОРС, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

6.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на ТУДОРС неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. ТУДОРС има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ТУДОРС може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ТУДОРС няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

6.3. С предоставянето на свои данни на ТУДОРС (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ТУДОРС или трети лица, партньори на ТУДОРС, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ТУДОРС може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

 

 

7. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 

7.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

 

7.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с Продавача.

 

7.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

7.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

 

7.4.1.  При добавяне на артикули в раздел „Количка“, Продавачът си запазва правото да уведоми Купувача относно:

 

• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Количка“

 

• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Количка“

 

• Наличието на Стоки в секцията „Количка“

 

7.4.2. При добавяне на артикули в раздел „Любими“, Продавачът може да уведомява Купувачът относно:

 

• Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“

 

• препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“

 

• Наличност на Стоки

 

7.5. След покупката на Стока или Услуга, ТУДОРС ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

 

• Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

 

7.6. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.5 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от ТУДОРС или като се свърже с ТУДОРС за тази цел.

 

7.7. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с ТУДОРС.

 

8. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

8.1. TУДОРС гарантира правото на защита наличните данни на всеки свой потребител, поради което влага всички необходими усилия и спазва всички мерки за безопасната обработка на лични данни, съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всички други приложими разпоредби, съгласно българското законодателство. Администраторът на лични данни, събирани, посредством онлайн платформата или други комуникационни канали с Клиенти е търговско дружество с фирмено наименование „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (TUDORS BULGARIA Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“  № 63, вписано в Търговския регистър на към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204061853, наричано в настоящия документ “Администратор” и едновременно Продавач. При въпроси относно обработката на Вашите Личните данни,  може да изпозлвате следния имейл за контакт с длъжностните лица на Продавача: office@kuvarslaw.com

 

 

8.2. ТУДОРС си запазва правото на периодично актуализация на Политиката за обработка на лични  данни. В случай на такива изменения, обновената версия на настоящия документ се публикува на  уебсайта и поради това, Ви съветваме да проверявате съдържанието ѝ регулярно.

 

8.3. Личните данни, които се събират за всеки наш потребител са идентификационни данни като имена, адрес, ел. адрес и други, като всеки наш потребител има право да прецени какви данни да ни предостави. Допълнителни данни към личният ви профил в платформат, например: пол,  мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и други, се предоставят единствено по ваша преценка;

 

8.4. При обработването на поръчка ни е необходима следната информация, за да бъде същата коректно и правилно изпълнена, а именно: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

 

8.5. Данни относно определена информация като поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, разгледани артикули и други, ТУДОРС събира, за да персонализира нови предложения, които са съобразени с вашите нужди или предпочитания.

 

8.6. ТУДОРС използва личните ви данни за следните цели:

 

- създаване и управление на профил в платформата;

 

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

 

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

 

- връщане на продуктите, в съответствие със законовите разпоредби;

 

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

 

- усъвършенстване на нашите услуги

 

- маркетинг

 

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ТУДОРС и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.  Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

 

8.7. По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато поддържате активен акаунт профил в платформата. В случай, че закриете профила си или поискате определена информация от него да бъде изтрита, ние ще уважим искането ви освен в случаите, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

8.8. В зависимост от случая, ТУДОРС си запазва правото да предостави личните ви данни с цел качествено обслужване на трети лица – подизпълнители, а именно: куриери, доставчици на платежни/банкови услуги, застрахователни компании, публични органи и др., като гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

8.9. Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на стандарти и законовите разпоредби в областта. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме специализирани алгоритми за криптиране и гарантирането на съхранението на резервни копия.

 

 

8.10. Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

 

 

8.11. Всеки наш потербител има право да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България компетенто лице да разгледа вашата жалба е Комисията за защита на личните данни, находяща се:

 

гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

9.1. С настоящото целим да уточним използването на така наречените "бисквитките" и други подобни технологии, използвани, според случая, в уебсайта, собственост на ТУДОРС.

 

9.2. Бисквитките се използват за следните цели:

 

 - за нормалното функциониране на функционалностите на сайта;

 

 - за анализ на поведението и предпочитанията на посетителите на сайта;

 

- за маркетинг и реклама.

 

9.3. "Бисквитката" са малки текстови файлове, които се запазват на устройството, използвано от потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, съобразено с предпочитанията на потребителя.

 

9.4. Има два основни вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които се пазят до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

 

9.5. Бисквитките не изискват лична информация, за да се използват и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания.

 

 

9.6. Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки, например да се идентифицирате при влизане във Вашия профил или да направите поръчка, да добавите продукти в раздел „Любими“ и др. Въпреки това, винаги може да блокирате съхранението на бисквитки като следвате инструкциите на съотвения браузър, с който работите.