Your Cart
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 ЛЕВА
  • АКО ПОРЪЧАШ ДНЕС , НАЙ - КЪСНО УТРЕ ПРИ КУРИЕРА!

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. ПРЕДМЕТ

 

1.Настоящият Документ представлява Договор за сделка от разстояние, който урежда условията на ползване, изпращане на поръчки и доставка при покупко на стоки извършена чрез уебсайта  TUDORS.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

2.1. „ТУДОРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (TUDORS BULGARIA Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“  № 63, вписано в Търговския регистър на към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204061853.

 

2.2. Можете да се свържете с ТУДОРС на посочения по-горе адрес, на телефон: +359 884 45 86 63 или на и-мейл адрес bg@tudors.com. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата.

 

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ТУДОРС от негово име.

 

3.2. ТУДОРС ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ТУДОРС прави по електронен път (имейл) или по телефона.

 

3.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ТУДОРС уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

 

3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

 

3.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 

4. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

4.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

 

4.2. ТУДОРС си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ТУДОРС по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на ТУДОРС, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ТУДОРС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

 

4.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „Помощ”.

 

4.4. ТУДОРС може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

 

4.5. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

 

4.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ТУДОРС се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които ТУДОРС прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ТУДОРС препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

 

4.7. При избран от Клиента / Купувача начин на плащане по направена поръчка: плащане при доставка (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), Продавачът начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса в размер на 2 лв. с ДДС за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка.

 

4.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

5. ПОРЪЧКА

 

5.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

5.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

 

5.3. Потвърждавайки Поръчката, ТУДОРС потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

 

5.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ТУДОРС във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на ТУДОРС да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ТУДОРС ще изпълни поръчката.

 

5.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на ТУДОРС да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

5.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане;

 

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

 

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

 

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

 

5.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

 

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

 

5.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

5.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от ТУДОРС, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от даден модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

5.10. Право на отказ от сключения договор при покупка на промоционални или намалени стоки/продукти имат всички Купувачи, като същите следва да съобразят следното:

- При покупка на промоционални продукти в комплект, с намалена обща цена, при връщане само на един или повече продукти от промоционалния комплект, подлежи на възстановяване сумата представляваща разликата от реводната цена, намалена с промоционалната цена, освен в случаите когато се връщат всички продукти/стоки, представляващи пълния състав от промоционалния комплект. В случай, че редовната цена на върнатите артикули надхвърли промоционалните им стойност, ТУДОРС не дължи възстановяване на заплатената от Купувача сума.

 

 

 

6. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

6.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

• при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

• при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

7.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ТУДОРС, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

7.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на ТУДОРС неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. ТУДОРС има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ТУДОРС може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ТУДОРС няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

7.3. С предоставянето на свои данни на ТУДОРС (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ТУДОРС или трети лица, партньори на ТУДОРС, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ТУДОРС може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

 

 

8. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

8.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

8.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

 

8.3. В случай, че в акаунта на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

8.4. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

8.5. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

 

8.6. ТУДОРС издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от ТУДОРС. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: bg@tudors.com

 

8.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

8.8. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от ТУДОРС фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 

8.9. В случай, че в акаунтът на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

9. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

 

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл bg@tudors.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

9.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от ТУДОРС се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

 

10. ГАРАНЦИИ

 

10.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

 

10.2. Някои от Стоките са с гаранционни сертификати, издадени от производителя - ТУДОРС.

 

10.3. Гаранционните сертификати, издадени от самия ТУДОРС, могат да бъдат намерени на Платформата.

 

10.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

10.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.

 

 

11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

12. ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

13. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от Общите условия, налични на платформата.

 

14. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

14.1. Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от Общите условия, налични на платформата.

 

15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

16.1. Настоящият договор е предмет на Българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ТУДОРС и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр. София, без това да нарушава правата на потребителите.